ORGANIZATOR
Univerzitet u Beogradu Tehnički fakultet u Boru

XXV Međunarodna Konferencija
"EKOLOŠKA ISTINA"  ECO-IST'17
12 - 15. Juni 2017, Hotel "BREZA" Vrnjačka Banja
Srbija

Povratak
O Skupu Eco-Ist      Odbori      Vreme i mesto      Glavne tematike      Radovi      Registracija     Smeštaj      Preuzimanje     Kontakt


Sa organizatori:

Sveučilište u Zagrebu
Metalurški Fakultet
SisakHrišćanski Univerzitet "Dimitrie Kantemir"
Fakultet za Menadžment u turizmu i trgovini, Temišvar


Univerzitet u Prištini
Fakultet Tehničkih Nauka u Kosovskoj Mitrovici

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
irm logo

Zavod za zaštitu prirode Srbije
zavod za zast.prirode

Društvo mladih istraživača
Bor
dmilogo
 
Radovi


Lista prihvaćenih radova


POZIV ZA DOSTAVU RADOVA

    Pozivaju se autori da dostave svoje radove u kompletnoj formi obima do 6 stranica uključujući slike i tabele. Krajnji rok za dostavu radova je PRODUŽEN DO

25. maja 2017.

    Radovi moraju biti pisani na engleskom jeziku i biće recenzirani od strane Naučnog Odbora Eco-Ist'17.

 

UPUTSVA AUTORIMA ZA PRIPREMU RADOVA

    Autori se pozivaju da dostave svoje radove u punom obliku obima do 6 stranica uključujući tabele i slike na formatu A4 koristeci slova Times New Roman veličine 12pt sa marginama od po 2,5 cm svaka.
   Radovi treba da sadrže sledeće delove: naslov, imena i prezimena autora, abstrakt i ključne reči, uvod, paragrafe (materijali i metod rada, rezultati i diskusija istih), zaključak i listu korišćenih referenci. Radovi treba da budu pripremljeni na sledeći način:
    Naslov rada (max. 2 linije, centrirano, slova 14pt bold).
    Ime i prezime prvog autora, inicijal imena i puno prezime koautora, kao i nazive njihovih institucija (centrirano slova 12pt).
    Abstrakt (do 100 reči). Ispod abstrakta napisati ključne reči (Key words: xx, yy....) max do 6 reči.
    Podnaslove treba centrirati i pisati slovima 12pt bold.
     Korišćene reference treba da budu navedene brojevima prema pojavljivanju u tekstu rada sa navodjenjem: prezimena autora, prvog inicijala, naslova rada, časopisa ili knjige, stranice, izdavača i godinu izdanja.
    Tabele treba da budu u wordu ili excelu a dijagrami u excelu. Slike treba pripremiti u jednom od formata (tif, jpeg, jpg, giff ili bmp).
    Iznad  tabela i ispod dijagrama i slika treba dati njihove nazive pod brojevima, veličina slova 12pt italik.
  

Radovi koji ne budu pripremljeni na ovaj način biće vraćeni autorima na popravku.


PRIJEM RADOVA

Radove treba dostaviti Organizacionom Odboru  na


papers@eco-ist.rs


 Krajnji rok za dostavu radova je 25. maj 2017. god.

Obaveštenje autorima o prihvatanju radova    do  31. maja 2017. god.

Treće obaveštenje sa programom skupa          05. juna 2017. god.


PUBLIKOVANJE RADOVA

    U Zborniku radova biće štampani samo oni radovi koji su prihvaćeni od strane Naučnog Odbora Eco-ist'17 i za koje autori izvrše avansnu uplatu za štampanje radova i to: 6.000,00 din.  Jedan autor može da kao prvopotpisani, publikuje dva rada po ovoj ceni. Svaki dodatni rad plaćaće se dodatno po 3.000,00 din. Avansna uplata za štampanje radova od 6.000,00 din. ulazi u cenu kotizacije dok naknadne uplate za štampanje više od dva rada po prvom autoru ne ulaze u cenu kotizacije.
Generalni Sponzor:

Ministarstvo prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja
 Republike SrbijeOstali Sponzori:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 Republike SrbijeDonatori :

Rudarsko topionički
 basen Bor
superlab